Rolling pin... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Cream Jug... Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa